Sunday, March 20, 2011

فیس بوک میرحسین


در معبرِ قتلِ عام
شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد
دروازه‌های بسته
به‌ناگاه
فراز خواهد شد
دستانِ اشتیاق
از دریچه‌ها دراز خواهد شد
لبانِ فراموشی
به خنده باز خواهد شد
و بهار
در معبری از غریو
تا شهرِ خسته
پیش‌باز خواهد شد

سالی
آری
بی‌گاهان
نوروز
چنین
آغاز خواهد شد


No comments:

Post a Comment