Monday, February 7, 2011

پرنده باش


مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف لحظه‌ای می‌نشیند
و
آواز می‌خواند
و
احساس می‌کند که شاخه می لرزد
ولی به آواز خواندن خود ادامه می‌دهد
زیرا مطمئن است که بال و پر دارد
ویکتور هوگو

No comments:

Post a Comment