Friday, February 11, 2011

Dave Matthews - Some DevilSome Devil, Some Angel

من از دیار عروسکها می آیم
از زیر سایه های درختان کاغذی
در باغ یک کتاب مصور
از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت
...

از شعر: یک پنجره برای دیدن
فروغ فرخزاد

No comments:

Post a Comment